Zinatne

451 grads pec Farenheita

 
Rejs Bredberijs | Zinatne | 1975 | - |   |   | 559

Kopsavilkums

Rejs Bredberijs
451 grads pec Farenheita
Serija Fantastikas Pasaule./ Mes zinam, ka musdienu tehnika (1974.g.) paver visplasakas iespejas masu informacijas lidzeklu attistiba. Kaut ari musu istabu sienas vel nav parverstas par milzigiem televizoru ekraniem, so ekranu izmeri laika gaita stipri palielinajusies, bet radiouztvereju izmeri ta samazinajusies, ka mikroshemu tranzistori vairs neko daudz neatskiras no tiem, kurus apraksta Bredberijs. Un tadel jo asi izvirzas jautajums, ko radiovilni nes musu planetas cilvekiem un kas isti notiek uz lielajiem krasainajiem, drizuma drosi vien ari telpiskajiem televizoru ekraniem, jo gramatu sarti nepavisam nav vienigais gramatu iznicinasanas lidzeklis. Gramatas var ne vien sadedzinat, bet ari gluzi vienkarsi aizmirst, nelasit. Lasit ir grutak neka klausities un daudz grutak neka verot, kas notiek uz ekrana, jo lasisana prasa lidzdalibu, liek domat, nemt paliga fantaziju, kamer uz ekrana notiekosajam maja vai kinoteatri var izsekot ari daudz pasivak. Un, ja ielukojamies Bredberija romana dzilak, tad izradas, ka ne jau tadel cilveki pavada savu dzivi starp televizijas radiniekiem, ne jau tadel dodas pie miera ar ausis iebaztam radio kapsulam, ka gramatas ir sadedzinatas, bet, tiesi otradi, gramatas saktas dedzinat tadel, ka tas vairs nav bijusas vajadzigas.
izdevnieciba zinatne Riga 1975
451 1975
. .
No anglu valodas tulkojusi Inese Veide Makslinieks Indulis Zvaguzis
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademija Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1975
Noskannejis gramatu un failu izveidojis Imants Locmelis

Andromeda

 
Frederiks Hoils, Dzons Eliots | Zinatne | 1969 | - |   |   |

Kopsavilkums

Frederiks Hoils Dzons Eliots
Andromeda
Izdevnieciba Zinatne Riga 1969
Serija Fantastikas Pasaule./ Ieverojama anglu astronoma, astrofizika un matematika Freda Hoila un literata Dzona Eliota kopigi uzrakstitais zinatniski fantastiskais romans kNo anglu valodas tulkojusi R. Koka Maksliniece J. Antimonova

Andromedas celms

 
Maikls Kraitons | Zinatne | 1973 | |   |   |

Kopsavilkums

Andromedas celms
Maikls Kraitons
Serija Fantastikas Pasaule./.. 1967. gada februaris. Apakszemes laboratorijas visdzilakais, piektais limenis. Cetri amerikanu zinatnieki, kas mobilizeti pec ultraslepenas trauksmes Meza ugunsgreks, sasprindzinati peta sikbutni, ko no atmosferas augsejiem slaniem parvedis pavadonis Smeltnis un kas acumirkli parvers cilveka asinis tumssarkana sunaina masa. Sik- butnei pieskirts kods Andromedas celms (celms ir vissikaka mikroorganismu klasifikacijas vieniba). Par veiksmigo zinatnisko atradumu jau samaksajusi ar savu dzivibu mazas pilsetinas Pidmontas iedzivotaji, un pastav briesmas, ka kuru katru bridi kosmosa serga saks naves plauju tuvos un talos rajonos. Vai pagus to izpetit un savaldit? Zem laboratorijas atrodas paslikvidacijas kodolierice gadijumam, ja sikbutnes izklus ara.
Tulkojusi Ruta Koka

Atnaceji no nekurienes

 
Fransiss Karsaks | Zinatne | 1969 | |   |   |

Kopsavilkums

Fransiss Karsaks
Atnaceji no nekurienes
Romanos Atnaceji no nekurienes un Si pasaule pieder mums attelotajam civilizacijam ir raksturigs augsts zinatnes, tehnikas, un morales limenis, par negrozamu likumu tajas ir kluvusi miera saglabasana uz neskaitamam Piena Cela planetam. Viena no romana Si pasaule pieder mums(latviski nav iztulkota) sizeta linijam Apdzivoto planetu savienibas cina pret launajiem spekiem mislikiem, kuri dzes zvaigznes un censas paklaut Visumu Muzigas Tumsas valstibai klust par galveno ari romana Atnaceji no nekurienes. Centralais tels Vsevolods Klers skaidri pauz autora demokratiskos, humanos uzskatus.
Fantastikas PasauleIzdevnieciba Zinatne; Riga; 1969

Ceturtais ledus laikmets

 
Kobo Abe | Zinatne | 1967 | |   |   |

Kopsavilkums

Kobo Abe
Ceturtais ledus laikmets
Serija Fantastikas Pasaule./ Japanas salam vulkaniskas darbibas rezultata draud nogrimsana. Zinatnieku grupa noskaidrojusi, ka uz Klusa okeana un Azijas kontinenta robezas notiek aizdomiga kustiba, ta saucamaja Klusa okeana uguns apli.sakara ar globalo sasilsanu okeanu un juru limenis celsies par trisdesmit metriem gada, ta ka pec cetrdesmit gadiem tas bus par tukstos metriem augstaks. vislielakie finansu karali apvienojusies un izveidojusi ipasu komiteju nepieciesamo pasakumu izstradasanai. So komiteju nodeve par juras dibena apgusanas un ekspluatacijas sabiedribu.
Tiek sperts revolucionars solis biologoja un parveidota cilveka elposanas sistema no plausam uz zaunam


Redaktors 0. Jansons. Maksi, redaktore Sk. Elere. Tehn. redaktore Z. Bruzgule. Korektore I. Ozola. Nodota saliksanai 1966. g. 25. julija. Parakstita iespiesanai 1966. g. 6. septembri. Papira formats 70X 90'/3j. 8,875 fiz. Iespiedi.; 10,38 uzsk. iespiedi.; 9,66 izdevn. 1. Metiens 40 000 eks. Maksa 56 kap- Izdevnieciba Zinatne> Riga, Turgeneva Iela 19- Iespiesta Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrafiskas rupniecibas parvaldes 3. tipografija Riga, Lenina Iela Nr, 137/139. Pasut. Nr. 415. A(Jap)
Ceturtais ledus laikmets, 1966. gada maija zurnala Inostrannaja literatura publicets Abe romans Sieviete smiltis. Svesa seja.
Abe nostajas par mieru un draudzibu starp padomju un japanu tautam. 1963. gada vins apmekleja musu zemi,
Vaku zimejis. Reinbergs.

Ciemos fantazijas zeme

 
Autoru Kolektivs | Zinatne | 1971 | |   |   |

Kopsavilkums

Ciemos fantazijas zeme Fantastisku stastu krajums

izdevnieciba zinatne Riga 1971

Makslinieks Gunvalds Elers
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1970. gada lemumu

Cilvecigais dzivnieks

 
Robers Merls | Zinatne | 1973 | |   |   |

Kopsavilkums

Robers Merls
Cilvecigais dzivnieks
No francu valodas tulkojis Voldemars Melinovskis
Noformejusi Mara Rikmane
IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1973
Robert Merle UN ANIMAL DOUE DE RAISON Galllmard, N. R. F., Paris, 1967

Romanu Cilvecigais dzivnieks, kas ir otrais latviesu valoda tulkotais R. Merla darbs (1969. gada iznaca vina romans Sala), autors pats nosaucis par politiski fantastisku. Taja atrodamas labakas ipasibas, kas raksturigas progresivajai francu musdienu literaturai vispar: prasme veidot saistosu sizetu, dzives filozofisks skatijums un pats galvenais dzi|a interese par svarigakajam musdienu problemam, seviski par kara un miera problemam.
Starp citu, sie jautajumi R. Merlu nodarbina sen. Tic risinati jau romana Mans amats ir Nave, kas padarija rakstnieku popularu. Romans par Osvencimas bendem atgadina aizvaditas fasisma nakts sausmas. Cilvecigaja dzivnieka, kuru Merls pabeidza 1907. gada, bridinajuma tema izskan vel stiprak, jo autors tas aktualitati uzsver, ieklaujot darbibu noteiktos tuvas nakotnes teika ramjos.
Izlasijusi so gramatu, parliecinamies, ka autora klasificejums politiski fantastisks romans bijis pareizs. No vienas puses pasaules politiska realitate, dazadu speku sadursme, kas neatstaj neskartu ari zinatni, no otras dzivnieku, proti, delfinu, psihologijas petijumi, kas aicinati kalpot mieram un progresam.
Izdevnieciba Zinatne, 1973

Civilizacijas skatlogs

 
Autoru Kolektivs | Zinatne | 1977 | |   |   |

Kopsavilkums

Civilizacijas skatlogs zinatniski fantastisku stastu krajums:

IZDEVNIECIBA ZINATNE SIGA 1977

. 1971
. 1974
. 1967

-

. 1977


. .
Tulkojums no krievu valodas Sastaditajs un pecvarda autors Izaks Livsics Makslinieks A. GALEVIUSS
Izdots saskana ar Latvijas PSR
Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda, pecvards Izdevnieciba Zinatne,

Delfinu sala

|  
Arturs Klarks | Zinatne | 1969 | |   |   |

Kopsavilkums

Delfinu sala
Arturs Klarks
IZDEVNIECIBA ZINATNE

Serija Fantastikas Pasaule./ Arturs Klarks ir slavens gan ar saviem populari zinatniskajiem darbiem, gan ar zinatniski fantastiskajiem stastiem un gramatam par zemudens petniecibu. Delfinu sala sie tris zanri veiksmigi saliedeti, veidojot aizraujosu piedzivojumu stastu, kura darbiba risinas 21. gadsimta.
Piedzivojumi sakas ar to, ka Dzonijs, aizbedzis no majam un paslepies uz starpkontinentu lidojosa kuga, cies avariju Klusa okeana dienvidu dala. Vins paglabjas uz plosta, un saja skietami bezcerigaja situacija grupa delfinu aizdzen vinu uz kadu Liela Barjeru rifa salu delfinu petniecibas centru.
Petniecibas darbu vaditajs profesors Kezens, tapat ka Dzonijs, ir neizpratne kas gan pamudinajis delfinus veikt so glabsanas operaciju? Profesors pieruna Dzoniju palikt sala un piedalities sis miklas atrisinasana.tulk. Ivars Kundzins.

Demonu dzires

 
Autoru Kolektivs | Zinatne | 1971 | |   |   |

Kopsavilkums

Demonu dzires Zinatnieku fantastikas stastu krajums Serija Fantastikas Pasaule./ A. Azimovs. Kas butu, jaL. Aldani.Visparejs neprats,N. Viners.Galva,C. Deviss.Klainosana augstakaja limeni,A. Klarks.Jupiters Pieci,Dz. Makonels.Macisanas teorija,V. Morisons.Demonu dzires,Dz. Pirss.Dzona Sze nakotne,R. S. Ricardsons. Mazais Andersonins,Dz. Smits.Iesacejs bezizejas stavokli,I. Scilards.Galvena stacija,R. Villijs.Iebrukums,K. Fialkovskis.Es milikiloss,O. Friss.Par iespeju radit ar akmenoglem darbinamasspekstacijas,F. Hoils, Dz. Eljots Andromedas izlausanas

Einsteina smadzenes

 
Jozefs Nesvadba | ZIinatne | 1968 | |   |   |

Kopsavilkums

JozefsNesvadba
Einsteina smadzenes fantastisku stastu krajums

Zinatne 1968
A(CehcH) Ne 617
No cehu valodas tulkojusi Aina Rudzroga
Makslinieks G. Krutojs

Ekspedicija uz Zemi

 
Autoru Kolektivs | Zinatne | 1968 | |   |   |

Kopsavilkums

Ekspedicija uz Zemi. fantastisku stastu krajums IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1968 Serija Fantastikas Pasaule./A. Klarks. Ekspedicija uz Zemi.Tulk. Ivars Kundzins; A. Azimovs. Zelsirdigie maitasputni.Tulk. R. Koka; H. Harisons. Atbrauceja ciesanas.Tulk. Ojars Sarma; T. Serdzens. ipasa speja. Tulk. Z. Inesis; A. Azimovs. Visas pasaules raizes.Tulk. R. Koka; Cilveks un tehnika;Dz. Kipekss. Piektdienis. Tulk. I. Kundzins;Barrs. Kellahens un ripeli. Tulk. Ruta Koka; H. Katners. Strupcela. Tulk. R. Koka;P. Andersons. Cilveks, kas atnaca par agru.Tulk. Mirdza Zumberga; L. Hardings. Meklejot. Tulk. Z. Inesis; Dz. Kristofers. Sasprindzinajuma maksimums.Tulk. R. Koka

Es, robots

 
Aizeks Azimovs | Zinatne | 1967 | |   |   |

Kopsavilkums

Es, robots
Aizeks Azimovs

Dazi vardi par Aizeku Azimovu. Nina Krilova
Tris robotikas likumi. Tulk. N. Krilova
Ievads. Tulk. N. Krilova
Robijs. Tulk. N. Krilova
Rinka deja. Tulk. N. Krilova
Logika. Tulk. N. Krilova
Nokert trusi. Tulk. N. Krilova
Melis! Tulk. N. Krilova
Pazudusais robots. Tulk. R. Koka
Izeja. Tulk. R. Koka
Pieradijums. Tulk. Ruta Koka
No anglu valodas tulkojusas Ruta Koka un Nina Krilova.
Maksliniece V. Hirsa.

Fantastiska saga

 
Harijs Harisons | Zinatne | 1973 | |   |   |

Kopsavilkums

Harijs Harisons Fantastiska saga IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1973 J. Brandiss. Harijs Harisons, kadu mes vinu pazistam

Serija Fantastikas Pasaule./fantastisku stastu krajums.

Treninlidojums; Likuma roka;
Memais Miltons; Makslinieka portrets;
Remontstradnieks;
Vesela planeta;
Robots, kas gribeja visu zinat;
Fantastiska saga
. > Fantastiska saga ir izcila amerikanu musdienu fantasta Harija Harisona pirmais stastu krajums latviesu valoda. Blakus piedzivojumu fantastikai taja ieklauti darbi, kuros izvirzitas svarigas filozofiskas problemas, spilgti un aspratigi atmaskotas ASV istenibas enas puses. Stasti tulkoti no vairakiem amerikanu izdevumiem. No ang|u valodas tulkojis Z. Inesis Maksliniece M. R i k m a n e Izdota ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu

Iedomigais robots

 
Henrijs Katners | Zinatne | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Iedomigais robots
Henrijs Katners
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastisku stastu krajums: Vai ari; Absalons; Jezga ar profesoru; Lerums nepatiksanu; Iedomigais robots; Slepsanas; Uz redziti!; Dzivoklu problema
izdevnieciba Zinatne Riga 1970


Iedomigais robots ir Henrija Katnera pirmais stastu krajums latviesu valoda. Sis amerikanu fantastiskas literaturas autors sava isaja muza izmeginajis roku dazadas profesijas un paguvis sarakstit daudz interesantu darbu. Saistosa sizeta, dzirkstosa humora un spilgti originala stila dej amerikanu lasitaji vinu seviski iemilojusi. H. Katners ir musdienu fantasts varda vistiesakaja nozime, rakstnieks ar filozofisku ievirzi, kurs dzivi vero visdazadakajas tas izpausmes, reizem loti originala griezuma. Daudzi H. Katnera stasti ir skumji, pat tragiski, bet vins ari lieliski prot smieties. Un smieklu objektus sis savdabigais autors atrod visdazadakajas amerikanu dzives puses.

Ijona Klusa zvaigznu celojumi

 
Stanislavs Lems | Zinatne | 1975 | |   |   |

Kopsavilkums

Ijona Klusa zvaigznu celojumi
Stanislavs Lems
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastisku stastu krajums: Laika novilcinatajs-Divpadsmitais celojums; Kurdela medibas-Cetrpadsmitais celojums; Par dievticibas sludinasanu uz citam planetam-Divdesmit otrais celojums; Bzutiesi-Divdesmit tresais celojums; Indiotu planeta-Divdesmit ceturtais celojums; Kosmiskie kartupeli un citi-Divdesmit piektais celojums; Korkorana elektrosmadzenes; Dekantors un dvesele; Profesors Zazuls un vina dubultnieks; Laika masina
IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA, 1975


. .
\ 1975
No polu valodas tulkojis
Voldemars Melinovskis Noformejusi Galina Melameda
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1975

Japanas nogrimsana

 
Sakjo Komacu | Zinatne | 1982 | |   |   |

Kopsavilkums

Sakjo Komacu
Japanas nogrimsana
Zinatniski fantastisks romans
RIGA ZINATNE 1982
No japanu valodas tulkojis Edgars Katajs Makslinieks Georgs Krutojs
Komacu S.
Japanas nogrimsana: Romans / No jap. vai. tulkojis E. Katajs; Makslinieks G. Krutojs. R.: Zinatne, 1982. 512 Ipp., il. (Fantastikas pasaule).
Ieverojama japanu rakstnieka zinatniski fantastiskaja romana skarta problema, kas jau gadu desmitiem satrauc vina tautu: vai Japanas salam, kas pazistamas ar seismisku nedrosibu, nedraud bojaeja geologiska katastrofa? Sava Iztele ne- atraudamies no zinatnes atzinam, autors attelo sadu katastrofu un tas tragiskas, apokaliptiskas sekas, kuras sakapinata veida atspogulojas ari musdienu Japanas realas dzives pretrunas.
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redak ciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1982

Kad bus uzvarets laiks

 
Autoru Kolektivs | Zinatne | 1969 | |   |   |

Kopsavilkums

Kad bus uzvarets laiks. Fantastisku stastu krajums serija Fantastikas Pasaule

I. Jefremovs. Helenu noslepums. Tulk. Solveiga Cepurniece; G. Gors. Puisens. Tulk. A. Nikolajeva; G. Altovs. Klinika Dizais piekuns. Tulk.A. Nikolajeva; V. Zuravlova. Leonardo. Tulk. Solveiga Cepurniece; A. Dneprovs. Pasaule, kura es pazudu. Tulk.Solveiga Cepurniece; S. Gansovskis. Dusmibas diena. Tulk.Helma Lapina.; I.Varsavskis. Robijs. Tulk. Helma Lapina; I. Varsavskis. Molekulara kafejnica.
Tulk. Helma Lapina Izdevnieciba Zinatne Riga 1969 Kad bus uzvarets laiks ir padomju rakstnieku zinatniski fantastisko stastu krajums. Gramata iepazistina latviesu lasitaju ar daudzu padomju fantastu dailradi, rada prieksstatu par vinu tematikas un stila daudzveidibu. Stastu darbiba risinas gan kosmosa, gan uz Zemes, gan pagatne, gan tagadne, autori pieversas zinatniskam, socialam un moralam problemam. Tacu, lai kas butu vinu varoni, lai kur notiktu darbiba, uzmanibas centra ir cilveks, vina radosas iespejas un aktiva attieksme pret dzivi.

Makslinieks A. Prokazovs Publicets saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1968. gada 22. februara lemumu Makslinieks A. Prokazovs Publicets saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1968. gada 22. februara lemumu

Kaleidoskops

 
Rejs Bredberijs | Zinatne | 1966 | - |   |   |

Kopsavilkums

Kaleidoskops
Rejs Bredberijs
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastisku stastu krajums: No krajuma Tetovetais Prologs. Tetovetais. Kaleidoskops. Uz sosejas. Nakts pirms pasaules boja ejas. Lapsa un mezs. Betona maisitajs. Likteniga stunda. Rakete. Epilogs. No krajuma Zales pret melanholiju Pukis. Sakuma beigas. Ikars Mongolfje Raits. Vini bija tumsu adu, zelta acim. Zemenu logs.
Maksliniece M. Muizule
No anglu valodas tulkojusi Ruta Koka un Ojars Sarma
Publicets saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1966.'g. 16. junija lemumu

Kosmosa tirgoni (Operacija "Venera")

 
Frederiks Pols, Sirils M. Kornbluts | Zinatne | 1968 | - |   |   |

Kopsavilkums

Frederiks Pols, Sirils M. Kornbluts
Kosmosa tirgoni (Operacija "Venera")
serija Fantastikas Pasaule
IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1968
No anglu valodas tulkojusi Maija Andersone un V. Jansevics
Makslinieks o. Mednis
Musu planetas iedzivotajiem uz Zemes kluvis par sauru, tapec cilveku skatieni pieversti Venerai. Ta sola daudzas prieksrocibas un ienesigus pelnas avotus, un starp divam ASV reklamas agenturam izversas sacensiba par Veneras izmantosanas pirmtiesibam. Butiba ta ir nevis sacensiba, bet kapitalismam parasta nesaudziga un netira konkurences cina.
Notikumu virpuli tiek ierauts ari augstakas kategorijas reklamas darbinieks Mets Ransteds, kuru censas nobidit pie malas vina ieceru pretinieki.
Darbiba risinas uz savdabiga greznibas un nabadzibas pasaules fona. Vienlaikus ar sarezgitas tehnikas attistibu verojams degvielas trukums. Tiek razots tukstosiem dazadu dzerienu, bet skoleni ed atjaunotas galas bifstekus. Amerikas Savienoto Valstu parapdzivotibas draudi vies cilvekos nedrosibu.Spejigajam jauneklim japieliek visi speki, lai sarezgitajas situacijas saglabatu dzivibu, atgutu agrakas tiesibas un mi]otas sievietes draudzibu. Vai vinam tas izdodas? Uz so jautajumu lai atbild romans Kosmosa tirgoni.

Lilita

 
Lidija Obuhova | Zinatne | 1967 | - |   |   |

Kopsavilkums

Lilita Lidija Obuhova no krievu val. tulk. Silvija Abzalone; maksl. Aleksandrs Junkers.Izdevnieciba Zinatne Riga 1967

Malvilas pils

 
Robers Merls | Zinatne | 1981 | |   |   |

Kopsavilkums

Robers Merls
Malvilas pils
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastisks romans
Socialas fantastikas zanra risinatais romans Malvilas pils ir dramatiskiem notikumiem piesatinats darbs. Ta varoni Ir grupa cilveku, kuri palikusi dzivi pec atomkatastrofas. Autors parada, ka tragiskaja situacija mainas cilveku ricibas motivi, izveidojas jauns kopdzives modelis, par dzives dominanti klust cilveces un cilvecibas saglabasana.
Riga Zinatne 1981
Robert Merle Malevil Paris 1972
Merls R.
Malvilas pils: Fantastisks romans / No francu vai. tulk. V. Melinovskis; V. Melinovska pecvards. R.: Zinatne, 1981. 719 lpp. (Fantastikas pasaule).
No francu valodas tulkojis Voldemars Melinovskis Voldemara Melinovska pecvards

Izdots saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda pecvards
Izdevnieciba Zinatne, 1981

Marakota bezdibenis

 
Arturs Konans Doils | Liesma | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Arturs Konans Doils
Marakota bezdibenis
Serija Fantastikas Pasaule./ Pasaulslavenais anglu rakstnieks (18591930) lasitajus iepriecinajis ne vien ar privatdetektiva Serloka Holmsa un vina uzticama drauga doktora Vatsona gaitam, bet ari ar vairakiem zinatniski fantastiskiem darbiem. Autors ir spraiga sizeta meistars, mak jautri un trapigi pajokot un joprojam ir viens no jaunatnes vismilakajiem rakstniekiem.
Gramata apvienoti tris no popularakajiem stastiem:
Zudusi pasaule
Stasta par visai ekscentriska profesora Celendzera neparasto atklajumu Dienvidamerikas Amazones baseina plakankalne, kur, izradas, saglabajusies aizvesturiski Juras perioda dinozauri. Dazi dekaini: avizes reportieris, mednieks-aristokrats un divi zinatnieki dodas bistamaja celojuma, lai parliecinatos par profesora atklajuma patiesumu.
Indiga josla
Slavenais un ekscentriskais profesors Celendzers petot Frauenhofera liniju nobidi nonak pie secinajuma, ka planeta Zeme skersos indigu Visuma etera joslu, ka rezultata viss dzivais uz Zemes ies boja. Cetri draugi sapulcejas profesora maja, lai pieredzetu vislielako notikumu cilveces vesture pasaules galu.
Marakota bezdibenis
Profesors Marakots, petot Atlantijas okeana dibenu, uzduras arkartigi dzilai ieplakai, kura izradas saglabajusies kadreiz varenas Atlantidas civilizacijas parstavji un seit uzbuvejusi milzigu zemudens pili.
Riga Liesma, 1970
1.izdevums
No anglu valodas tulkojusas Rute Runce, Tija Petersone un Nina Krilova
Makslinieks I. Zvaguzis
Redaktors Andrejs Rijnieks
Izdevnieciba Liesma, 1970
Riga Liesma 1970

Marsiesu hronikas

 
Rejs Bredberijs | Zinatne | 1967 | |   |   |

Kopsavilkums

Marsiesu hronikas
Rejs Bredberijs
Maksliniece Mara Rikmane
Izdevnieciba Zinatne Riga 1967
R. Bredberijs marsiesu hronikas
Marsiesu hronikas uzrakstitas piecdesmitajos gados un publicetas periodika ka atseviski stasti un epizodes, kuri tikai pec tam apvienoti gramata. Lidz ar to darbam trukst stingras kompozicionalas viengabalainibas, stastinus saista galvenokart tematiska kopiba, un tikai nedaudzas personas kapteinis Vailders un Sems Parkhils lasitaja prieksa stajas vairakkart.
Maksliniece Mara Rikmane No anglu valodas tulkojusas Maija Andersone un Inese Veide
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1966. gada 11. augusta lemumu.

Meteora medibas. Begumas pieci simti miljonu

 
Zils Verns | Zinatne | 1979 | |   |   |

Kopsavilkums

Meteora medibas Zils Verns
Serija Fantastikas pasaule. Zemes pievilcejspeka sfera ielido meteors, kas sastav no tira zelta. Francu zinatniekam Zefirenam Ksirdalam, divainim, kurs dzivo tikai zinatnei un neievero, kas notiek apkart, ar ipasas masinas palidzibu izdodas panakt, ka meteors lido tiesi uz Zemi. Kad klust zinams, ka milzigais zelta gabals nokritis, Eiropa un Amerika sakas panika: zelts zaude vertibu, akcijas parversas tuksos papiros, vajpratigo nami pildas ar tukstosiem izputejusu cilveku, visa pasaule izjuk finansialais un politiskais lidzsvars. Pie Grenlandes krastiem, kur sim debess kermenim vajag nokrist, sarodas karakugi un brunotie speki. Kuru katru bridi var izcelties pasaules kars.

Begumas pieci simti miljonu
Zils Verns
Serija Fantastikas pasaule. Begumas piecisimti miljonu ir mantojums, kurs jasanem doktoram Sarrazenam un vina delam Oktavam. Tomer uzrodas vel viens pretendents uz so milzu bagatibu doktors Sulcs. vinam gan nav nekadu tiesibu uz so mantojumu, toties ir milzu alkatiba. Sakas mantojuma dalisana, kura Sulce izmanto loti netirus panemienusIzdots saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda, 70304-068 pecvards Izdevnieciba Zinatne, 1971


Saturs:

Mutants-59 plastmasu edajs

 
Kits Pedlers, Dzerijs Deiviss | Zinatne | 1976 | |   |   |

Kopsavilkums

Mutants-59 plastmasu edajs
Kits Pedlers Dzerijs Deiviss
Izdevnieciba Zinatne Riga 1976
Kit Pedler and Gerry Davis
Mutant 59:
The plastic eater
New York, The Viking Press, 1972


Kits Pedlers, Dzerijs Deiviss mutants 59, plastmasu edajs
3. . .
No anglu valodas tulkojis Z. Inesis Maksliniece M.Rikmane Pecvarda autors J. Parnovs

Nodota saliksanai 1975. g. 29. septembri. Parakstita iespiesanai 1976. g. 1. oktobri. Tipogr. papirs Nr. 1, formats 70X100/32. 9 fiz. iespiedi.; 11,70 uzsk. iespiedi.; 12,39 izdevn. 1. Metiens 30 000 eks. Maksa 76 kap. Izdevnieciba Zinatne Riga, Turgeneva iela 19. Iespiesta Latvijas PSR Ministra Padomes Valsts izdevniecibu, poligrafijas un gramatu tirdzniecibas lietu komitejas Rigas Paraugtipografija Riga, Vienibas gatve 11. Pasut. Nr. 782.
< Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1976
Izdota saskana ar Latvijas PSR 70304138 Zinatnu akademijas Redakciju M811(11)76 un izdevumu padomes lemumu

Nakotnes piezimes

 
Nikolajs Amosovs | Zinatne | 1969 | |   |   |

Kopsavilkums

Nikolajs Amosovs Nakotnes piezimes Serija Fantastikas Pasaule./Nakotnes piezimes ir stasts par zinatnieku, kas, saslimis ar pagaidam vel nearstejamu slimibu leikozi, nolemj klut par interesanta eksperimenta maksligas anabiozes objektu. Izdevnieciba Zinatne 1968 Redaktors C.Sklenniks. Makslinieciskais redaktors G.Krutojs. Tehniska redaktore M.Andersone. Korektore I.Ozola Tulkojusi Anna Feldhune Makslinieks G.elers

Naudas koks

 
Klifords Saimaks | Zinatne | 198 |   |   |

Kopsavilkums

Naudas koks
Klifords Saimaks
Serija Fantastikas Pasaule./Zinatniski fantastisku stastu krajums: Merki sasniegusi paaudze; Aiz upes, meza mala;Ciltstevs; Dienesta specifika; Burviga; Puteklu zebra; Naudas zuksnis; Bernudarzs; Uz zemi pec iedvesmas; Naudas koks
RIGA ZINATNE 1980

. 1967

. 1971
. 1972
Sastadijis I. LIVSICS
No krievu valodas tulkojusi S. CEPURNIECE Pecvarda autors V. DMITREVSKIS Makslinieks A. LIPINS
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1980
Noskannejis gramatu un failu izveidojis Imants Locmelis

Neuzvaramais

 
Stanislavs Lems | Zinatne | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Stanislavs Lems
Neuzvaramais
Serija Fantastikas Pasaule./ otras klases kreiseris, Zemes kosmosa kugis ar nosaukumu "Neuzvaramais" nolaizas uz svesas planetas Regis-III kur neilgi pirms tam pazudis cits kosmosa kugis "Kondors".Izradas ka "Kondora" apkalpi iznicinajusas nedzivas sapratigas butnes, kuras evolucionejusas no loti sena kosmosa kuga robotiem un kluvusas miniaturas. Sis miniaturas musinas dazadi savienojoties spej veidot mehanismus ar daudzveidigam iespejam, tai skaita radit arkartigi specigu magnetisko lauku, kurs izdzesprogrammas ne tikai Zemes robotiem, bet ari jebkuru informaciju no biologisku objektu smadzenem
Izdevnieciba Zinatne Riga 1970

Noskannejis gramatu un FB2 failu izveidojis Imants Locmelis imantslochmelis@inbox.lv
Publicets saskana ar Zinatnu akademijas redakcijas 1969. gada 30. janvara lemumu
Latvijas PSR Zinatnu un izdevumu padomes lemumu.

Pans Satiruss

 
Ricards Vormsers | Zinatne | 1968 | |   |   |

Kopsavilkums

Ricards Vormsers
Pans Satiruss
Fantastikas pasaule./ Fantastiska, aktuala, satiriska, saistosa Simpanze Mems, ko amerikanu kosmosa izpetes centrs no Kanaverala zemesraga ievada orbita ap Zemi neizpilda lidojuma programmu Pat vel vairak kosmiskais aparats kaut kada veida parsniedz gaismas atrumu, bet kad nolaizas uz Zemes Mems sak runat cilveku valoda, jo ka pats apgalvo ir deevolucionejis
izdevnieciba zinatne Riga 1968
No anglu valodas tulkojis Z. Inesis. Makslinieks V. Grants.

Tulkotajs isi par so gramatu
Liekas, ar siem cetriem apzimetajiem pietiek, lai lielas linijas raksturotu gramatu, ko Jus turat roka, amerikanu rakstnieka Ricarda Vormsera romanu Pans Satiruss.
Ka sim romanam vispirms jabut fantastiskam, to Jus noteikti sapratat, ieraudzijusi emblemu ar burtiem FP Fantastikas pasaule.
Ka romans pieskaitams aktualiem literariem darbiem, lai gan tas radies 60. gadu sakuma, par to atri parliecinasies katrs, kam ir kaut minimals prieksstats par stavokli pasaule musu dienas. Autors ne ar vardu nepiemin kadu konkretu, pat ne izdomatu politisku notikumu, un tomer romanu caurauz aktualitate, jo tas bridina: imperialisms ir dzivs, Pentagons joprojam sanem dolaru baribu, un lidz ar to pastav kara draudi. Autors balso par progresu, ir par zinatnes atklajumu izmantosanu celiem merkiem un tadejadi ierindojas starp tiem labas gribas cilvekiem, kas sodien daudzas pasaules valstis, ari Amerikas Savienotajas Valstis, proteste pret asinsizliesanu un iejauksanos citu tautu ieksejas lietas.
Satirisks Pans Satiruss ir no pirmas lidz pedejai lappusei. Satirisks tiklab ar R. Vormsera attieksmi pret telojamo vidi, ka darbojosos personu zimejuma. Luk, tapec ari varam runat par vispusigu jaunumu saja zinatniskas fantastikas serija latviesu va-j loda paradijies jauns darbs, pie tam satiV risks.
Un, nobeidzot iso ievadu, par to, kas romanu padara saistosu. Pirmkart, intrigejosais sizets. Otrkart, suligie teli, tai skaita galvenais varonis simpanze, kas ir gudraks un humanaks par dazu labu cilveku. Treskart, daudzas ne mazak spilgtas sadzives ainas, kuras atmaskoti aizokeana lielvalsts tikumi. Ceturtkart Ne, pietiks. Esam parliecinati, ka Jus pasi atradisiet saja romana apstiprinajumu visam, par ko ieprieks tika runats, un vel daudz ka tada, par ko seit ar noluku nerunajam.
Tulkotajs

Parbaudes akmens

 
Eriks Frenks Rasels | Zinatne | 1978 | |   |   |

Kopsavilkums

Parbaudes akmens-Zinatniski fantastisku stastu krajums
Eriks Frenks Rasels
IZDEVNIECIBA ZINATNE* RIGA 1978
saturs
Serija Fantastikas Pasaule./Stidzina uz sirdi. Debesis, debesis. Aizmirsanas kresls; Els simtons. Es liecinu. Ikdienas darbs; Ilgas nakts beigas; Mes ar savu enu. Pazudusais aparats; Mazliet smerellas; Parbaudes akmens
. .

. 1973
, .
. 1907
. . -
. 1978 . .

Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1978

Pasaulu Kars. Kad gulosais mostas

 
Herberts Velss | Zinatne | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Pasaulu kars
Herberts Velss
izdevnieciba zinatne Riga 1970 no anglu valodas tulkojusi Ruta Koka

Serija Fantastikas Pasaule./Romana Pasaulu kars, ko Velss uzskata par savu labako fantastisko romanu, attelots, ka Zemi iekaro marsiesi. Daudzas Pasaulu kara lappuses ari sodien tiek atzitas par klasiskiem anglu prozas paraugiem. Rakstnieks, kas nekad nebija skatijis kara sausmas, ar aculiecinieka tiesumu atteloja bargus notikumus, ko pasaule pieredzeja jau pec daziem gadu desmitiem kad fasisms draudeja visai cilvecei ar iznicibu.
Saturs:

Pasi dievi

 
Aizeks Azimovs | Zinatne | 1979 | |   |   |

Kopsavilkums

Azimovs Aizeks
Pasi dievi.
Serija Fantastikas Pasaule./ Romans ir viens no jaunakajiem pazistama amerikanu zinatnieka un rakstnieka fantasta darbiem. Notikumu centra ir elektronu suknis, kas no kada parauniversa sukne energiju uz Zemi. Galvena doma ir humanisma cina pret trulumu un godkaribu.


Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda/ Izdevnieciba Zinatne, 1979 Tulk. no anglu vai. R.: Zinatne, 1979. lpp., il.
Riga Zinatne 1979

Petaura medibas

 
Stanislavs Lems | Zinatne | 1966 | |   |   |

Kopsavilkums

Petaura medibas
Stanislavs Lems

Zinatne Riga 1966
A(Polu)
OXOTA HA CTABPA


izdots saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un Izdevumu padomes 1966. g. 16. Junija lemumu 734

Pienenu vins

 
Rejs Bredberijs | Zinatne | 1973 | - |   |   |

Kopsavilkums

Pienenu vins
Rejs Bredberijs
izdevnieciba zinatne Riga 1973
Serija Fantastikas Pasaule./ Reju Bredberiju latviesu lasitajs iepazinis pec vina fantastisko stastu krajumiem Marsiesu hronikas un Kaleidoskops. Pirmaja bridi skiet, ka gramata Pienenu vins tiekamies ar gluzi citu Bredberiju. Vins te neataino ne citu planetu, ne talu nakotni. Gara stasta Pienenu vins varonis divpadsmit gadu vecais zens Duglass ir reals musdienu tels, tacu pasaule vina skatijuma ir pilna apbrinojamas romantikas, kas jau tuva fantastikai. Sai stasta viss skiet neparasts, brinumains.
Gramata ievietoti ari vairaki R. Bredberija fantastiskie stasti, kas tulkoti no dazadiem amerikanu izdevumiem.
Pienenu vins; Dzivoja reiz vecenite; Sarsaparillas smarza; Vecina un nave; Brinumainakais no visiem brinumiem ; Sveiks un ardievu; Brivdienas
Maksliniece Mara Rikmane
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda ^Izdevnieciba Zinatne, 1973

Pirmie cilveki uz meness. Dievu ediens

 
Herberts Velss | Zinatne | 1976 | |   |   |

Kopsavilkums

Sini gramata ieklauti divi romani, kas uzrakstiti samera agrina Velsa dailrades posma. Tie ir Pirmie cilveki uz Meness (1901. gada) un Dievu ediens (1904. gada).

Pirmie cilveki uz Meness. Dievu ediens - Herberts Velss

Serija Fantastikas Pasaule./ IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1976
No anglu valodas tulkojusas Ruta Koka un Rute Runce V. Visocka zimejumi
Saturs:

Profesora Dovela galva. Nogrimuso kugu sala

 
Aleksandrs Belajevs | Zinatne | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Saturs: 1.Profesora Dovela galva (Tulk: Viktors Hausmanis, Silvija Abzalone) Izmantodams profesora Dovela eksperimentu rezultatus, vina asistents Kerns, nonavejis profesoru, atdzivina vina galvu. Dovelam sakas pavisam savads, neiedomajams dzives veids: vina galva strada, doma, jut, profesors sapno un ilgojas, bet ir absoluti bezspecigs un bezpalidzigs, jo vinam nav kermena. 2.Nogrimuso kugu sala (Tulk: Viktors Hausmanis, Silvija Abzalone) Atlantijas okeana Bermudu salu rajona izveidojusas milzigas udenszalu sargasu saaudzes. Sis udenszales aug tik blivi, ka visi kugi, kuri noklust sai rajona, paliek tur uz visiem laikiem. Kuga avarijas rezultata dazi pasazieri nepaspej izglabties, bet kugis nenogrimst un zemudens straumes to kopa ar stasta varoniem aiznes uz so Sargasu juru.

Pulkveza Foseta pedejais celojums

 
Mihails Jemcevs, Jeremejs Parnovs | Zinatne | 1966 | - |   |   |

Kopsavilkums

Pulkveza Foseta pedejais celojums Mihails Jemcevs Jeremejs Parnovs serija Fantastikas Pasaule Locis Kids. Pulkveza Foseta pedejais celojums. De profundis (No dzilumiem). Sniega pika. Figuras plakne. IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1966 Tulkojusi Rasma Vilipa Izdots saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1966. gada 16. junija lemumu

Ritdienas nolaupitaji

 
Sakje Komacu | Zinatne | 1977 | |   |   |

Kopsavilkums

Sakje Komacu
Ritdienas nolaupitaji
Fantastisku darbu krajums
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastisku stastu krajuma ietilpst: Pamestie; Projekts likumam par kukulnemsanu; Dienu pirms bankrota; Rok un rok; Dumu ziedi; Nezveru iznicinasana; Izaicinajums augstumam; Versa galva; Meness svetki; Pasaka; Kad skumjas jus mac; Ziedu svetki Romans Ritdienas nolaupitaji
Ritdienas nolaupitaji ir pirmais Padomju Savieniba izdotais pazistama japanu rakstnieka fantasta Sakjo Komacu krajums, kuru 1970. gada laida klaja izdevnieciba Mir. Krajuma ietilpst romans un vairaki stasti. Autors iepazistina lasitajus ar problemam, kas nodarbina japanu tautu, parada labas gribas cilveku iespejas, attelo hipotetiskas nakotnes sabiedribas ainas.
IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1977'1977 .
No krievu valodas tulkojis Aleksandrs Plesums Makslinieks Evalds Vilks D. Dubrovska prieksvards
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
(C) Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1077

Sargasi kosmosa

 
Endru Nortone | Zinatne | 1977 | |   |   |

Kopsavilkums

Endru Nortone
Sargasi kosmosa
Serija Fantastikas Pasaule./ Svesas un baismigas planetas ainas zimetas reljefi un iespaidigi, stasta ir papilnam lielisku, precizu detalu, kas izkaisitas pa visu gramatu. Rakstniece skarusi ari tiesam aktualas musdienu temas tiesa, vina nav centusies tajas iedzilinaties. Prieksteci rase, kas kadreiz valdijusi visa Galaktika, tapat ka cilvece pasreiz parvalda visu Zemi, gajusi boja drausmigos savstarpejos karos, gajusi boja, saberzdami sevi pulveri ar kaut kadu nezinamu ieroci, kas spej parverst pelnos veselas planetas un apdzest saules. Un viens no stasta varoniem ar bailem runa par to, cik sausmigi bus, ja sis ierocis ir saglabajies un nonaks Zemes iedzivotaju rokas

Savam bralim sargs

 
Vladimirs Mihailovs | Zinatne | 1981 | |   |   |

Kopsavilkums

Vladimirs Mihailovs Savam bralim sargs Fantastisks romans serija Fantastikas Pasaule Romans, kura aptvertais laikposms sniedzas talu uz abam pusem no musdienam, veltits atskirigu civilizaciju saprasanas un lidzaspastavesanas problemai, kas ir nopietns parbaudijums gan atsevisku cilveku, gan visas sabiedribas morales principiem. RIGA ZINATNE 1981 * 1976 No krievu valodas tulkojis Peteris Zirnitis P. Zirnisa pecvards Makslinieks A. Lipins Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu Tulkojums latviesu valoda, pecvards l/.dcvnicciba Zinatne, 1981

Signals no kosmosa

 
Kurts Zandners | Liesma | 1968 | - |   |   |

Kopsavilkums

Signals no kosmosa Kurts Zandners
Serija Fantastikas Pasaule./ Zinatniekam, doktoram Vulfam, rodas konflikts ar varas iestadem, kuram nepatik, ka kaut kur izplatijuma eksiste sapratigas butnes, kas bridina no atomkara briesmam. Un saja bridi Signals no kosmosa klust par laikmetigu stastu.
Doktora Vulfa sensacionalais atklajums nav pa pratam valdosajiem politikiem, un vini censas zinatnieku ja ne iznicinat, tad vismaz izolet, ievietojot psihiatriskaja slimnica.
no vacu valodas tulkojis Rafaels Blums
saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas u un izdevumu padomes 1967. gada 23. marta

Sis tas par velti

 
Roberts Seklijs | Zinatne | 1972 | |   |   |

Kopsavilkums

Roberts Seklijs
Sis tas par velti
Serija Fantastikas Pasaule./ Fantastiski stasti: Bilete uz Tranaju; Zakis; Bruninieks peleka flaneli; Cetri temperamenti; Absolutais ierocis; Mani nabaga slepenie; Cilveka minimums; Atbrivosanas dienests; Sis tas par velti; Akademija; Atkritumu vacejs no Lorejas; Svetcelojums uz Zemi; Rituals; Pilnvara slepkavot
Izdevnieciba Zinatne Riga 1972
Sesi stastu krajumi, cetri fantastiski un pieci piedzivojumu romani tads ir gados samera jauna (dz. 1928. g.) amerikanu rakstnieka Roberta Seklija ieguldijums literatura. Vislielako uzmanibu vins veltijis fantastikai, uzskatidams, ka neviens cits dailrades veids nedod rakstniekam tadu ricibas brivibu ka fantastika. Ta var aptvert un aptver visu uz pasaules, no nevaldamas piedzivojumu romantikas lidz satirai un socialajai analizei. R. Seklija darbos fantastika sastopama visas sajas izpausmes formas.

Solaris

 
Stanislavs Lems | Liesma | 1961 | Science fiction |   |   |

Kopsavilkums

Stanislavs Lems
Solaris
Serija Fantastikas Pasaule./ Stasta Solaris grupa zinatnieku, kas ieradusies no Zemes, censas nodibinat kontaktu ar planetas Solaris sapratigo materiju. Uz Solaris si sapratiga materija ir okeans gigantisks augsti organizetas plazmas receklis. Okeans spej iedzivinat materialos telos spilgtakos iespaidus, kas glabajas cilveka apzina.

Starp diviem laikmetiem

 
Dzeks Finejs | Zinatne | 1976 | - |   |   |

Kopsavilkums

Starp diviem laikmetiem
Dzeks Finejs
Serija Fantastikas Pasaule./ Profesors Dancigers, kas ir slepena projekta autors, par kuru loti interesejas valdiba Baltais nams un Pentagons, bez pargudras pratosanas atsaucas uz Einsteinu, kurs atklajis, ka musu pasaulei ir cetras dimensijas (laiks ka ceturta dimensija). No ta skietami izriet, ka bijusais turpina eksistet un mes varam aiziet atpakal aiz kada no straumes likumiem, kas palikusi aiz mums. Profesors Dancigers uzskata, ka dazadi laika momenti pastav lidzas un, atrodoties tagadne, mes esam tukstos saitem saistiti ar citiem laika posmiem. Tikai nepieciesams, sasprindzinot gribu, sis saites saraut, iedomaties, ka tu esi noteikta gada, un tu patiesam tur noklusi. Bet sadiem eksperimentiem piemeroti vienigi seviski talantigi individi, kas ir arkartigi jutigi un kam piemit pasiedvesmas spejas. Gatavojoties parcelties pagatne, cilveks aprod ar apstakliem, kas atbilst atveidojamajam vesturiskajam koloritam, iejutas attiecigaja situacija, macas dzivot un domat lidzigi ta laika laudim, uz kuru vinam ar savu izteles speku japarcelas.
Izradas, ka Saimons Morlijs, necils reklamu biroja makslinieks, ari ir tads ipass individs, kura iedzimtas spejas vel attista ieprieksejos treninos.
izdevnieciba zinatne Riga 1976
. 1976


No anglu valodas tulkojusi Milda Jakobsone Jevgenija Brandisa pecvards Noformejusi Aina Lubgane
Izdots saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
(g) Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1976

Tala varaviksne

 
Arkadijs Strugackis, Boriss Strugackis | Zinatne | 197 |   |   |

Kopsavilkums

Arkadijs un Boriss Strugacki Tala Varaviksne IZDEVNIECIBA ZINATNE RIGA 1970 serija Fantastikas Pasaule Latviesu lasitajs bralus Strugackus jau pazist pec 1962. gada izdota zinatniski fantastiska stasta Ugunigo makonu valstiba. Tas bija darbs, kas iezimeja padomju literatura jauna interesanta dailrades cela sakumu. Viens no sa cela posmiem ir fantastiskais stasts Tala Varaviksne. Tala Varaviksne ir planeta, uz kuras Zemes fiziki veic sarezgitus eksperimentus. Pec viena no tiem apvarsni piepesi aizsedz melns makonis. Tas tuvojas, iznicinot sava cela visu labibas sejumus, pilsetas, tehniku. Cilveks spiests atkapties, tacu, lai visi atgrieztos uz Zemes, nepietiek rakesu. Notikumu kulminacijas bridi vispilnigak atklajas zinatnieku savstarpejas attiecibas un uzskati par dzivi. Briesmu prieksa katram Zemes iedzivotajam japarada, kas vins ir, cilveks vai Cilveks. Tulkojis Rihards BlumsMakslinieks E. S k u j i n s

Tuskaroras noslepums. Ledus tuksnesa spoki

 
Aleksandrs Salimovs | Zinatne | 1969 | |   |   |

Kopsavilkums

Saturs: 1.Tuskaroras noslepums (Tulk: Daina Opmane) 2.Ledus tuksnesa spoki (Tulk: Daina Opmane)

Uguns cikls. Tuvu kritiskajam

 
Hals Klements | Zinatne | 198 |   |   |

Kopsavilkums

RIGA ZINATNE 1980
No anglu valodas tulkojusiMildaJakobsonePrieksvarda autori A. un B. STRUGACKI Makslinieks A. GALEVIUSS
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Tulkojums latviesu valoda Izdevnieciba Zinatne, 1980


Uguns cikls
Hals Klements
Serija Fantastikas Pasaule./

Viesis no bezgalibas

 
Georgijs Martinovs | Zinatne | 1968 | - |   |

Kopsavilkums

Viesis no bezgalibas Georgijs Martinovs Izdevnieciba Zinatne Riga 1968 Serija Fantastikas Pasaule./

Dmitrija Volgina mumificetais likis tiek atdzivinats pec 2000 gadiem. Par vina neparastajiem piedzivojumiem jaunaja pasaule par tiksanos ar svesas planetas Faetona sapratigajam butnem, par neiedomajamiem zinatnes sasniegumiem
Toreiz es biju parliecinats, ka romana aprakstitie zinatnes un tehnikas sasniegumi tiks istenoti loti tala nakotne, tapec parnesu darbibu divtukstos gadu uz prieksu. Dzive pieradijusi, ka man nebija taisniba. Un tagad es tikpat dzili esmu parliecinats, ka zinatne un tehnika jau krietni agrak sasniegs daudz vairak, neka esmu aprakstijis.
Tacu mainit romana darbibas laiku, man skiet, nebutu lietderigi, galvenokart faetoniskas sizeta linijas del. Lai paliek viss tapat, ka bijis. Lasitajs pats aprakstitajos notikumos pratis saskatit ne parak talas nakotnes apveidus. Tulkojusi Skaidrite Cielava Makslinieki Oskars Berzins, Georgs Smelters Publicets saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes 1967. gada 23. marta lemumu Nave ir fakts, kas jaizpeti M. Gorkijs Autora prieksvards Romans Viesis no bezgalibas iecerets un aizsakts 1951. gada.

Visa dziviba zalo

 
Klifords Saimaks | Zinatne | 1969 | - |   |   |

Kopsavilkums

Klifords Saimaks
Visa dziviba zalo
izdevnieciba zinatne Riga 1969
Serija Fantastikas Pasaule./ Rams un kluss vasaras rits. Vakaru puse pie tumsa apvarsna plaiksnas rusa. Gaisa jutams spirgts svaigums, kads medz but vienigi pirms saullekta, kad zemi vel nav skarusi svelme
Sada jauka rita romana varonis, kads nomalas Amerikas pilsetinas Milvilas iedzivotajs, neko nenojauzdams, izbrauc uz sosejas, lai kopa ar savu draugu dotos makskeret. Bet tiesi tad Milvila sakas neparasti notikumi, kuros vins tiek ierauts. Atnaceji no citas dimensijas izvelas vinu par starpnieku, lai piedavatu cilvekiem sadarbibu vispareja miera varda
Pazistamais amerikanu fantasts Klifords Saimaks sava romana Visa dziviba zalo jauna aspekta risina problemu par kontaktu ar citam pasaulem. Vai cilveki uz Zemes bus gatavi sadam kontaktam? Vai Amerikas isteniba mietpilsonu aprobezotiba, varasviru asins- kare un savtigums neliks tam skerslus? Autors sniedz plasas un realistiskas mazas pilsetinas ikdienas ainas. Vina romans ir apsudziba visiem tiem, kas megina apturet progresu.
Romans ir uzrakstits spilgti un aizraujosi, un zinatniskas fantastikas draugi lasis to ar interesi.
No anglu valodas tulkojusi Helma Lapina Makslinieks Gunvalds Elers

Zaigojosa pasaule

 
Aleksandrs Grins | Zinatne | 1972 | |   |   |

Kopsavilkums

Saturs:

Zvaigznu karuselis-fantastisku stastu krajums

 
Frederiks Brauns, Viljams Tenns | Zinatne | 1978 | - |   |   |

Kopsavilkums

Zvaigznu karuselis-fantastisku stastu krajums
Frederiks Brauns, Viljams Tenns

So divu pazistamo musdienu amerikanu rakstnieku fantastisko stastu krajumam raksturiga tematu, darbibas vietu, telosanas panemienu un izteiksmes lidzeklu daudzveidiba. Seit parstaveti gandriz vai visi galvenie, muzigie zinatniskas fantastikas temati par neierobezotu parvietosanos telpa un laika, par kontaktiem ar citu civilizaciju parstavjiem, par dzivi uz Zemes tala nakotne utt. Tacu visu so daudzveidibu vieno nemainiga abu autoru pozicija: noliegums, kas versts pret dzives veidu tai pasaule, kura vini dzivo.
Izdota saskana ar Latvijas PSR Zinatnu akademijas Redakciju un izdevumu padomes lemumu
Riga Zinatne 1978
Aizrobezu fantastika
Izdevnieciba "Zinatne" Riga 1977

. , . . 1974
, . 10 . 1967
No krievu valodas tulkojusi R. Koka Prieksvarda autors V. Mihailovs Maksliniece G. Melameda
BrBrauns F., Tenns V.
Zvaigznu karuselis. Riga: Zinatne, 1978. 288 lpp. il. (Serija Fantastikas pasaule).
Tulkojums latviesu valoda, prieksvards Izdevnieciba Zinatne, 1978